As-alamo'alejkom wa'rahmataaAllah wabarakatuh

 

Här kommer det ett till inlägg. Och in shaa Allah ni och jag tar lärdom av detta. Mycket viktigt subhanAllah och även om vissa kanske tycker att det är konstigt att jag vågar lägga upp detta ...

 

(al-Albani: Dagens människor blir upphetsade av kvantitet istället för kvalitet. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 722)

 

...men går hellre genom sanningen och den som har sanningen är Ulama och de lärda, de vet hur profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)s fruar levde precis så som de vet hur sahabas fruar levde och in shaa Allah vi öppnar våra ögon och förstår och då kommer vi också veta var vi systrar ska stå in shaa Allah!

 

al-Albani: När man står för sanningen, kan man inte ta hänsyn till andras känslor. Allt man kan göra är att göra det på ett bra sätt. (Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr 713)

 

här kommer det "lite" att läsa:

 

Regler för att kvinnan skall arbeta utanför sitt hem - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

Fråga: Vilka är de islamiska reglerna för att kvinnan skall arbeta utanför sitt hem?

 

Svar: Om hon är strikt, rätt klädd och inte blandas med män, är ingen skada skedd. Hon får arbeta utanför hemmet. Men om hon är parfymerad, förskönad, visar sitt ansikte och blandas med männen, är det inte tillåtet. Det är inte tillåtet i islam.

 

Källa: http://alfawzan.ws/node/13517

 


När kvinnan förstörs, förstörs samhället - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

Fråga: Hur skall en muslim förhålla sig till dem som manar till kvinnlig befrielse. I dagens tidningar står det hur idrottsföreningar för kvinnor kommer att grundas, eller att de åtminstone kommer att komma upp på tal, och att det kommer att spelas matcher i vissa flickskolor.

 

Svar: Ni vet att islams fiender outtröttligt smider planer mot muslimerna. Till de största planerna som de smider mot muslimerna hör kvinnofrågan. De vet att när kvinnan är förstörd är även samhället förstört. När kvinnan är förstörd, förstörs samhället. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”Undvik kvinnornas prövningar. Israeliternas största prövning var i kvinnorna.”

 

Det är det de vill. De vill förstöra samhället. Det bästa sättet att göra det på är att förstöra kvinnan. När kvinnan är förstörd, förstörs samhället.

 

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

 

 

Är kvinnans röst ´Awrah? - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

Fråga: Är kvinnans röst ´Awrah och får hon titta på män?

 

Svar: Kvinnans normala röst och vid behov är inte ´Awrah. Kvinnorna brukade fråga Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som svarade på deras frågor. De brukade fråga de lärda. Om det inte finns någon prövning och det finns ett behov, är ingen skada skedd.

 

Men om det finns en prövning, flört och skratt, anses det inte vara tillåtet. Allâh sade till Sin profets hustrur (radhiya Allâhu ´anhunn) som var de renaste kvinnorna:

 

”Var inte mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär, men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör.” [1]

 

Ett artigt och vänligt tal språk är ett tal som inte består av prövningar och är vid behov. Det är tillåtet.

 

Men att hon talar med män utan behov eller skojar, skrattar eller flörtar med honom är inte tillåtet. Det får syndarna att fatta begär.

 

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4

 

[1]  33:32

 

 

Betydelsen av mannens ansvar för kvinnan - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

Bröder! Allâh skapade kvinnan, precis som mannen, till en väldig uppgift i detta liv. Var och en har sin uppgift. Männen har sina uppgifter och kvinnorna har sina uppgifter. Om varje målgrupp håller sig till sin uppgift och uppfyller den, uppnår samhället en stor godhet. Skulle ordningen skakas om, sker en väldig brist, precis som ni hörde om kvinnans roll under den hedniska tiden, hennes roll i dagens otrogna länderna samt hennes roll hos de religiösa muslimerna.

 

Kvinnan är mycket viktig och därför befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att hon tas hand om väl. Han sade under sin predikan på ´Arafah i samband med sin avskedsvallfärd:

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att ta väl hand om kvinnorna just för att de spelar en viktig roll i samhället. Det handlar inte bara om att behandla dem väl och ge dem deras rättigheter. Det är obligatoriskt, men ännu viktigare är det att skydda dem från oanständigheter – kvinnan är ju svag – och prövande framträdanden och att låta dem göra vad de vill. Detta är det viktigaste som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt, nämligen att vi skyddar dem. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

 

"Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Allâh har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt och döljer [för andra] det som Allâh har dolt." [1]

 

Vad innebär det att mannen ansvarar för kvinnan? Handlar det bara om försörjning och rättvisa? Det handlar inte bara om det. Hans ansvar berör något som är viktigare än så. Han skall nämligen skydda den här kvinnan så att hon inte går förlorad, frigör sig själv och tar lätt på blyghet och kyskhet. Detta är mannens största ansvar för kvinnan.

 

Med mannen i versen avses det inte bara maken. Mannen, oavsett om det är hennes fader, broder eller någon annan förmyndare, ansvarar för henne och skyddar henne. Om det skall gå så långt att han skall behöva bestraffa henne, gör han det:

 

"Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen." [2]

 

Kvinnan är alltså i behov av uppsikt.

 

Källa:http://alfawzan.ws/node/5405

 

[1]    4:34

[2]    4:34

 


Den muslimska kvinnan – en bevarad pärla - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

De säger:

 

”Varför är ni hårda mot kvinnorna och ålägger dem slöjan? Även de är människor. Varför är ni hårda mot dem och ålägger dem slöjan? De mänskliga rättigheterna fordrar att man inte försvårar det för kvinnorna.”

 

Faktum är att kvinnans slöja hör till hennes andel och ära. Slöjan är ingen förnedring och inget förtryck. Slöjan ärar och skyddar henne. När Allâh befallde slöjan, sade Han:

 

”Detta är bästa sättet för er och för dem att bevara hjärtats renhet.” [1]

 

I slöjan finns alltså en renhet för mannens och kvinnans hjärtan. Det är inte alls som de föreställer sig och att slöjan är ett kvinnoförtryck. Faktum är att slöjan är en ära. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

 

”Var inte mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär.” [2]

 

Om kvinnans röst är prövande anses den vara ´Awrah. Hon skall sänka den så att inte den som har ett sjukt hjärta fattar begär:

 

”Och stanna i ert hem.” [3]

 

Motstrider en kvinnas vistelse i hemmet hennes frihet? Eller är det en ära till henne? Det är en ära och ett skydd till henne. Det får henne att undkomma trötthet och svårigheter. Hon har nog med arbete i hemmet. Det finns arbeten i hemmet som endast kvinnan kan göra. Hur kan de säga att kvinnans vistelse i hemmet, mellan fyra väggar, är en förnedring mot henne medan Allâh säger till världens renaste kvinnor, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fruar:

 

”Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden.” [4]

 

En kvinnas blyghet är alltså en ära till henne och ett sätt för att hon skall få sina fulla rättigheter. Det skyddar hennes frihet:

 

“Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till troende kvinnor - att de noga sveper om sig sina ytterplagg: på så sätt blir de lättare igenkända och undgår att blir ofredade. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.” [5]

 

Slöjan avskräcker syndarna från kvinnan så att hon inte ofredas. Slöjan är som sagt en renhet för hjärtan och ett skydd. Ett skydd till kvinnan är bara en underlättnad. Å andra sidan är det en svårighet att lösgöra henne så att hon kan gå hur som helst. Det utsätter henne för karaktäristiska och fysiska faror.

 

En kvinna har alltså en status hos muslimerna. Därför tar de hand om och ärar henne. Hon är som en skyddad pärla. Så är dock inte fallet med den otrogna kvinnan. Hon är en leksak i syndarnas händer så länge hon är ung. När hon blir gammal, kastas hon in på äldreboende utan förmyndare eller hjälpare. Detta är hennes slutgiltiga destination. Är det den här kvinnan som äras eller den skyddade kvinnan som tjänas, äras, bevaras och omhändertas när hon blir äldre?

 

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4

 

[1]    33:53

[2]    33:32

[3]    33:33

[4]    33:33

[5]    33:59

 


Ideologisk krigföring mot den muslimska kvinnan och karaktären - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

Om karaktärerna har försvunnit, är inget kvar. Syftet med karaktärerna är hedern, uppförandet, blygheten och värdighet. Det är det som karaktärerna. En annan poet sade:

 

Jag säger inte att man skall låta kvinnorna visa sina ansikten som männen och gå i affärerna

I sina hem har de många arbeten som mannen som äger svärdet och spjutet

 

Kvinnan har sitt arbete och mannen har sitt arbete. Om var och en gör sitt anpassade arbete, blir samhället bra och välgången blir fullbordad. Men skulle ordningen skakas om, blir samfundet bristfälligt. Därför förbannade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) de maskulina kvinnorna och de feminina männen. Allt det för att bevara kvinnan och låta henne förbli i sin naturliga natur, religion, karaktär och heder. Äran och hedern skall skyddas och bevaras. Läs kapitlet ”an-Nûr”. Däri finner ni hur väldigt och märkligt kvinnorna skyddas med täckning och bön om tillstånd innan man går in i hemmen. Detsamma gäller i Sunnah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att kvinnan reser ensam utan Mahram och sade:

 

”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa utan Mahram.” [1]

 

Han förbjöd att hon är i enrum med en man som inte är hennes Mahram och sade:

 

”En man är inte ensam med en kvinna utan att Satan är den tredje.” [2]

 

Han förbjöd kvinnorna att blandas med männen. Därför bad kvinnorna tillsammans med muslimerna i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och bakom männen. De var täckta så att ingen kunde känna igen dem. De bad bakom männen. Häri finns ett bevis för att det är förbjudet att de båda könen blandas. Om en kvinna inte får blandas med männen i moskén som är plats för dyrkan och gudsfruktan, kan man fråga sig hur hon får blandas med dem på kontoren, nöjesfälten, festerna och marknaderna? Frågan är mycket allvarlig. Vi är omringade nu av fienden och en ideologisk krigföring. Ni är medvetna om den ideologiska krigföringen som äger rum nu. De otrogna krigar mot de muslimska länderna med vapen, ideologier och alla andra medel. Vi är som sagt omringade av fiender. Vi måste vara uppmärksammade med det.

 

Källa:http://alfawzan.ws/node/5405

 

[1]    al-Bukhârî (3006) och Muslim (1341).

[2]    at-Tirmidhî (1171).

 

fortsättning följer in shaa Allah..

1 kommentarer

Busra

16 Nov 2011 11:51

Ma shaa Allah!

Kommentera

Publiceras ej