asalamo aleykom wa'rahmatallahu wa'barakatuh bröder och systrar!

Innan jag börjar med lägga upp en hadith tänkte jag dela med mig en god nyhet.jag är så taggad , ska bli så kul InshAllah men som sagt, jag hoppas ni alla kan komma och jag hoppas verkligen att om ni inte kommer lyssnar på den genom Paltalk. All information hittar ni i ww.islam.nu inshAllah!

asalamo aleykom 

Fråga:
I Koranen säger Allâh (ta’âla):

”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.”
(ad-Dhâriyât 51:56)

Allahs sändebud (sallaAllâhu ’alayhi wa sallam) sade: "Alla människor kommer träda in i Paradiset förutom dem som vägrar." De frågade, "O Allahs sändebud, och vem vägrar? Den som lyder mig träder in i Paradiset och den som är olydig har vägrat” (al-Bukhârî, Muslim)


Vi vet att både Djinn och mänskligheten dyrkar Allah, som även lovade Paradiset till dem som tillber Honom. Varför nämns inte Djinnerna med tanke på att de också dyrkar Allah? Vi ber er att klargöra detta med klara bevis.

Svar:
Den korrekta åsikten i detta är att troende Djinner träder in i Paradiset. Allâh (ta’âla) säger:

” Men den som bävar vid tanken på att han en gång skall stå [till svars] inför sin Herre honom [väntar] två lustgårdar”
(ar-Rahmân 55:46)

Den som uppfyller denna beskrivning genom att ha fast tro och utför goda gärningar är en troende. Allâh lovade de troende att ge dem tillträde till Paradiset.

” Men paradisets lustgårdar står beredda att ta emot dem som tror och lever ett gott och rättskaffens liv”
(al-Kahf 18:107)

Och Han (ta’âla) sade:

” Landsmän! Hör den som kallar er till Allâh och tro på honom! (Allâh) skall ge er förlåtelse för era synder och skona er från ett plågsamt straff.”
(al-Ahqâf 46:31)

Dessa verser visar tydligt att de som svarar på uppmaningen från deras profet och tror på Allâh kommer att belönas med förlåtelse för deras synder och frälsning från straffet. Därför är det underförstått att de kommer in i Paradiset, för det finns inget i livet efter detta förutom paradiset eller helvetet. Så de som kommer att skyddas från helvetet träder in i Paradiset.

Fatâwah al-Ladjnah ad-Dâ’imah nr. 13958
Medlem: Abdullâh al-Ghudayyân (rahimahullâh)
Vice ordförande: `Abdur-Razzaq` Afîfi (rahimahullâh)
Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz (rahimahullâh)

Källa: http://fatwabasen.wordpress.com/2011/04/20/far-djinner-samma-beloning-och-straff-som-manniskor/
asalamo aleykom wa'rahmatullah wa'barakatuh

jag antar att det kanske är jag själv som borde välja men i alla fall så  kommer här en till.

Fråga:
Vad är bestämmelsen kring att recitera Koranen, är det obligatoriskt eller önskvärt? När vi frågade om detta, svarade vissa att det inte är obligatoriskt, men att det är bra om den reciteras, men om inte, så finns det ingen synd. Om man tar denna åsikt för givet, kommer många människor kanske överge att läsa Koranen? Vad är bestämmelsen för att överge Koranen och vad är belöningen för att recitera den?

Svar:
Den ordinerade skyldigheten för varje muslim är att hålla fats vid plikten att recitera Koranen och göra det så ofta som möjligt, efter förmåga, i lydnad till det Gudomliga Kallet:

” LÄS (O Muhammad) VAD som har uppenbarats för dig av denna Skrift”
(al-Ankabû 29:45)

Allâh (ta’âla) säger också: ” OCH FÖRKUNNA (O Muhammad) [för dem] det som har uppenbarats för dig av din Herres Skrift!” (al-Kahf 18:27)

Allah (ta’âla) nämner att Hans profet Muhammad (sallaAllâhu ’alayhi wa sallam) förkunnade:

”…och jag har blivit befalld att vara en av dem som underkastar sig Hans vilja, och att förkunna Koranen.”
(an-naml 91-92)

Profeten (sallaAllâhu ’alayhi wa sallam) sa:

”Läs Koranen, för den kommer att komma på uppståndelsens dag som en medlare för sina vänner”.
(Muslim

Därför bör en muslim varken överge den heliga Koranen eller upphöra att recitera den, och han måste hålla sig borta från all  form av att överge Koranen som nämns i sin tolkning av att överge Koranen : till exempel, så nämner Ibn Kathir (rahimahullâh) i sin Tafsir att Allâh (ta’ala) säger om Sitt sändebud Muhammad (sallaAllâhu ’alayhi wa sallam) att han sade:

”Herre! Mitt folk ser på denna Koran som något föråldrat [som kan läggas åt sidan].”
(al-Furqân 25:30)

eftersom avgudadyrkarna varken lyssnade eller svarade på Koranen.

Allâh säger också:

DE SOM framhärdar i att förneka sanningen säger [till sina meningsfränder]: ”Lyssna inte på uppläsningen av Koranen! Nej, [överrösta] den med rop [och skrik]”
(Fussilat: 41:26)

När Koranen reciterades för dem, började de göra buller och prata om något annat för att slippa höra den, detta är en form av att ta avstånd från den (överge den).

Att vägra att tro på att den är en form av överge, hålla sig tillbaka ifrån att relektera, förstå och agera utifrån den, och lyda dess beordringar och undvika dess förbud, är alla former av ”att överge”. Likaså, att vända sig bort från den till andra saker, till exempel poesi, meningslöst prat, sång och lek, är alla former av ”att överge” – ta avstånd.

Fatâwa al-Ladjnah ad-Dâ´imah  6561

Medlem: ’Abdullah bin Qu’ûd (rahimahullâh)

Medlem: Abdullâh al-Ghudayyân (rahimahullâh)

Vice ordförande: `Abdur-Razzaq` Afîfi (rahimahullâh)

Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz (rahimahullâh)

källa: http://fatwabasen.wordpress.com/2011/04/11/ar-det-obligatoriskt-att-recitera-koranen/
asalamo aleykom wr wb bröder och systrar

Jag har valt hadither/påminnelser de senaste tiden men tänkte att ni kunde välja vad ni vill jag ska kolla upp och lägga upp i bloggen. Det är bara att komentera och jag ska inshAllah fixa era förslag.

Asalamo aleykom wr wb