As-alamo'alejkom gott folk

 

Hoppas ni alla mår bra och har haft en trevlig morgon och in shaa Allah ni får en fortsatt trevlig dag!

titeln säger allt och här börjar jag med den mest skrämannde och rörande jag har läst.. en som kommer påverka alla systrar hoppas jag för jag blev verkligen chockad och man blir ledsen subhanAllah, för allt som finnas att hamna där så blir det av otacksamhet ...


Därför är kvinnorna helvetets majoritet och paradisets minoritet - Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî

Källa: al-Muntaqâ min at-Tadhkirah, sid. 251-252

 

Muslim rapporterade via Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”Jag stod vid paradisets port och såg att de flesta som gick in i det var de fattiga. De förmögna hölls kvar bortsett från Eldens folk som hade blivit bortförda till Elden. Jag stod vid Eldens port och såg att de flesta som gick in i den var kvinnorna.”1

 

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”Jag såg Elden och jag har fram till idag aldrig sett något liknande. Jag såg att de flesta av dess invånare var kvinnor.” De sade: ”På grund av vad, Allâhs sändebud?” Han sade: ”På grund av deras otacksamhet?” De sade: ”Är de otacksamma mot Allâh?” Han sade: ”De är otacksamma mot makarna och mot den fina behandlingen. Om du skulle behandla en av dem väl hela livet för att hon vid ett tillfälle skulle se något hos dig, skulle hon sagt: ”Jag har aldrig sett något fint hos dig.”2

 

´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”Minoriteten av folket i paradiset är kvinnor.”3

 

Våra lärda har sagt att kvinnorna är minoriteten i paradiset för att de överväldigas av och tenderar till detta livs njutningar på grund av sitt bristfälliga intellekt. Det får dem att bli svaga när det kommer till att handla och förbereda sig för nästa liv eftersom de tenderar till detta liv och förskönar sig i det och för det.

 

Därtill är de även den största jordiska orsaken som distraherar männen från nästa liv på grund av den drift som finns i kvinnorna. De flesta kvinnor vänder självmant nästa liv ryggen och får även andra att göra det. De luras snabbt av dem som lockar från religionen och är svåra när det kommer till att besvara dem som kallar dem till nästa liv och de frommas handlingar.

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”Jag har inte lämnat efter mig något så skadligt för männen som kvinnorna.”4

 

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”Jag har inte sett någon med ofullkomligare förstånd och religion som får en skarpsinnig man att förlora förståndet som ni kvinnor.”5

 

Hâfidh Ibn Dihyah sade:

 

”Allâhs tjänare! Var försiktiga med kvinnorna och undvik dem! Lita inte på deras kärlek. Deras pakt är opålitlig. Att deras intellekt och religion är ofullkomliga räcker för att man inte skall tala mycket om dem.”

 

 

1 Muslim (2736).

2 al-Bukhârî (1004).

 

3 Ibn Hibbân (7457).

 

4 al-Bukhârî (4808) och Muslim (2740).

 

5 al-Bukhârî (298) och Muslim (79).

 

Så Vi måste kämpa kära systrar, vi måste vara tacksamma för allt de gör...det är inte enkelt att vara man. Ansvaret de har för sin familj (sin fru och barn), att försörja dem, att ta hand om dem, att lära dem.. subhnaAllah det är mycket så ha tålamod, även om vi också känner att vi gör mycket så måste vi förstå .. vi ska vara deras fru, vän och allt annat de behöver.. vi ska ge dem vårt stöd och kärlek så de vet att vi finns. Må Alllah stärka oss, ge oss Sabr och låter oss praktisera detta på bästa sätt, AMiin!!


Bevarandet av den muslimska kvinnan är ett bevarande av islam - Skrivet av: Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

Vi måste bevara våra kvinnor bland fruarna, döttrarna och släktingarna. Vi måste samarbeta för att skydda dem och låta bli att lyssna på denna propaganda. De otrogna försöker utrota islam på alla möjliga sätt. Det största förstörande sättet är att förstöra kvinnan. Ty kvinnan är grunden till familjen och hemmet. Om hon förstörs, förstörs hemmet och familjen. Döttrarna kommer att förstöras efter att ha tagit efter sina förstörda mödrar och släktingar. Vi måste alltså slå vakt om våra kvinnor.

 

Även om de otrogna har lyckats förnedra vissa islamiska länder, kommer de aldrig – med Allâhs vilja och rörelse – att lyckas göra samma sak med detta land som är de två ärade och heliga moskéernas land som Uppenbarelsen sändes ned till och i vilket sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes. Här finns män som tar hans om hennes heder, även om vissa lurade män och kvinnor tar lätt på frågan. Detta land har män som slår vakt om sin heder och sina kvinnliga anhörigas heder.  Ni tillhör dem – om Allâh vill – och som kommer att ta initiativet till det.

 

Vi måste frukta Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och leva upp till detta väldiga ansvar. Om vi gör det, skyddar vi våra hem, barn, familjer och samhällen. Hon är alltså grunden. Således fokuserar sig fienden på henne. De är fokuserade på kvinnan. De har henne i ett specifikt fokus som ni känner till; i böcker, blad, tidsskrifter, tidningar, median, internet och alla andra fält. De vill att detta land skall bli som de andra länderna så att karaktärerna försvinner och hedern går förlorad. Då blir det lätt för de otrogna att utrota islam från grunden. Poeten sade:

 

Samfunden finns så länge karaktärerna finns

När deras karaktärer försvinner, försvinner även de

 

Källa: http://alfawzan.ws/node/5405

 

Kvinnans fritid - Skrivet av Muhammad bin Salih al-Uthaymin

 

Fråga: Hur skall kvinnan ta vara på tiden under detta sommarlov och hur skall hon söka kunskap?

 

Svar: Det som gäller männen, gäller även kvinnorna. Så som männen måste ta vara på tiden, måste även kvinnorna göra det. Faktum är att kvinnan har större ansvar för att ta hand om tiden i och med att hon är hemma.

 

Dagens kvinnor kan referera till böcker. De kan lyssna på kassettband och lära sina småsyskon. Hon kan köpa en symaskin och lära sig sy. Kvinnan kan som sagt göra mycket i hemmet, på samma sätt som mannen kan göra mycket.

 

Beträffande männens lektioner, så kan kvinnorna också närvara om tiderna är lämpliga för kvinnorna. Exempel på dessa tider efter Maghrib-bönen. Här kan kvinnan närvara. De flesta moskéer har en särskild plats för kvinnan. Däri kan hon avtäcka ansiktet, luta sig mot väggen och så vidare. Det finns alltså många alternativ.

 

Källa: al-Liqâ' ash-Shahrî 19

 

Kvinna reser utan Mahram för Da´wah - Skrivet av Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

 

Fråga: Vad är domen för att kvinnan reser utan Mahram för Da´wah?

 

Svar: Hon skall först och främst göra Da´wah till sig själv. Hur skall hon gå ut i Da´wah utan Mahram? Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”“Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa utan Mahram.”

 

I en annan rapportering nämns det:

 

”... två dagar...”

 

I en annan rapportering nämns det:

 

”... tre dygn...”

 

I en annan rapportering nämns det:

 

”... ett dygn...”

 

Likaså finns det oinskränkt rapportering:

 

”... att resa utan Mahram.”

 

Om hon vill ha Da´wah, får hon handla utmed sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord.

 

Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=1

 

Kvinnor går ut och handlar vid minsta behov - Skrivet av Muhammad bin Salih al-Uthaymin

 

Fråga: Det finns många prövningar idag på marknader och allmänna platser då kvinnor går ut utan deras Mahârim. Kan ni råda oss i denna fråga?

 

 

Svar: Det råder inget tvivel om att kvinnor är den skadligaste prövningen för männen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

 

”Jag har inte lämnat någon skadligare prövning för männen som kvinnorna.”

 

Det råder inga tvivel om att Allah skänkt oss många gåvor i detta land som säkerhet, välfärd, uppehälle, hälsa och liknande och alla är de en orsak till ondska och förstörelse. Därför sade poeten:

 

”Inget förstör en person som ungdomen, fritiden och rikedomen.”

 

Det finns tjejer som går ut till marknaden för minsta orsak eller för ärenden som de skulle kunna fråga sina minsta bröder om. Trots det vill de själva göra det. Det råder inga tvivel om att det finns syndare på dessa marknader och i dessa affärer som orsakar att kvinnan sätts på prövning. Således beger sig tjejerna till dessa platser och till följd därav uppstår en ondska.

 

Vad är då lösningen på detta problem? Först och främst skall dessa tjejer lära sig en sund troslära så att de vet att Allâh är underrättad om allt och att Han ser allting.

 

De skall likaså lära sig att tycka om kyskhet och hålla sig borta från oanständigheter och det som leder till dem.

 

Kvinnorna skall förbjudas att lämna hemmen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd endast att de förbjuds moskéerna. Vad gäller marknaderna, så är det upp till mannen. Han får förbjuda henne att gå till dem. Därmed, får hon endast gå ut vid behov som inte kan uppfyllas utan henne. Jag gör detta undantag som en försiktighetsåtgärd då jag inte tror att det finns uppgifter som endast kvinnor klarar av. Varje kvinna kan be sin broder köpa en viss sak. Jag nämnde dock detta undantag som en försiktighetsåtgärd.

 

Likaså skall mannen vara såsom Allâh har skapat honom. Han skall ha övertaget över kvinnorna. Det är inte kvinnan som skall styra honom. Allâh säger:

 

”Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Allâh har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare.” [1]

 

Låt honom verkligen ta ansvar och hindra henne. Han skall dock inte göra det med våld. Han skall göra det på ett lugnt sätt och förklara för henne nackdelarna med att gå ut och klargöra för henne belöningen i att stanna hemma. Allâh (ta´âlâ) sade:

 

”Och stanna i ert hem.” [2]

 

Det vill säga profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur som var de kyskaste och religiösaste kvinnorna. Trots det sade Allâh till dem:

 

”Och stanna i ert hem. Men [om ni måste lämna det] försök inte dra uppmärksamheten till era yttre företräden på det sätt som var vanligt under den hedniska tiden, och förrätta bönen och betala allmosan och lyd Allâh och Hans sändebud. ” [3]

 

Vad som också hindrar denna prövning är att hålla kvinnorna sysselsatta i hemmet och inte ha betjänter om det inte är akut. Om det finns betjänter i hemmet, slutar kvinna handla helt. Går hon inte ut, känner hon sig fängslad i hemmet. Denna fritid kommer då tvinga henne till att gå ut. Men om hon inte har någon betjänt och tvingas själv till att laga mat, tvätta kläder, bädda sängarna och dylikt, uppehålls hon av hemarbetet och bryr sig inte ifall hon går ut eller inte.

 

På så sätt är mitt råd till männen, och även till kvinnorna, att alltid leda dem till det rätta och hålla dem borta från prövningar.

 

Källa: al-Liqâ' ash-Shahrî 24

 

[1]    4:34

[2]    33:33

[3]    33:33

Kommentera

Publiceras ej