asalamo aleykom wa'rahmatallahu wa'barakatuh bröder och systrar!

Innan jag börjar med lägga upp en hadith tänkte jag dela med mig en god nyhet.jag är så taggad , ska bli så kul InshAllah men som sagt, jag hoppas ni alla kan komma och jag hoppas verkligen att om ni inte kommer lyssnar på den genom Paltalk. All information hittar ni i ww.islam.nu inshAllah!

asalamo aleykom 

Fråga:
I Koranen säger Allâh (ta’âla):

”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.”
(ad-Dhâriyât 51:56)

Allahs sändebud (sallaAllâhu ’alayhi wa sallam) sade: "Alla människor kommer träda in i Paradiset förutom dem som vägrar." De frågade, "O Allahs sändebud, och vem vägrar? Den som lyder mig träder in i Paradiset och den som är olydig har vägrat” (al-Bukhârî, Muslim)


Vi vet att både Djinn och mänskligheten dyrkar Allah, som även lovade Paradiset till dem som tillber Honom. Varför nämns inte Djinnerna med tanke på att de också dyrkar Allah? Vi ber er att klargöra detta med klara bevis.

Svar:
Den korrekta åsikten i detta är att troende Djinner träder in i Paradiset. Allâh (ta’âla) säger:

” Men den som bävar vid tanken på att han en gång skall stå [till svars] inför sin Herre honom [väntar] två lustgårdar”
(ar-Rahmân 55:46)

Den som uppfyller denna beskrivning genom att ha fast tro och utför goda gärningar är en troende. Allâh lovade de troende att ge dem tillträde till Paradiset.

” Men paradisets lustgårdar står beredda att ta emot dem som tror och lever ett gott och rättskaffens liv”
(al-Kahf 18:107)

Och Han (ta’âla) sade:

” Landsmän! Hör den som kallar er till Allâh och tro på honom! (Allâh) skall ge er förlåtelse för era synder och skona er från ett plågsamt straff.”
(al-Ahqâf 46:31)

Dessa verser visar tydligt att de som svarar på uppmaningen från deras profet och tror på Allâh kommer att belönas med förlåtelse för deras synder och frälsning från straffet. Därför är det underförstått att de kommer in i Paradiset, för det finns inget i livet efter detta förutom paradiset eller helvetet. Så de som kommer att skyddas från helvetet träder in i Paradiset.

Fatâwah al-Ladjnah ad-Dâ’imah nr. 13958
Medlem: Abdullâh al-Ghudayyân (rahimahullâh)
Vice ordförande: `Abdur-Razzaq` Afîfi (rahimahullâh)
Ordförande:`Abdul-` Azîz ibn Abdullâh bin Bâz (rahimahullâh)

Källa: http://fatwabasen.wordpress.com/2011/04/20/far-djinner-samma-beloning-och-straff-som-manniskor/